Dotacje UE


PROJEKT

Tytuł projektu:

"Wdrożenie do produkcji innowacyjnej, kondensacyjnej suszarni SD ESR PLUS do materiałów sypkich z nadmuchowym piecem grzewczym opalanym suchą biomasą." Numer projektu: RPDS.01.05.01-02-0014/16

Okres realizacji projektu: 01.02.2016 - 31.12.2017

Cel projektu:

Zasadniczym celem projektu jest wzrost konkurencyjności AG-Projekt na rynku, co zamierzamy osiągnąć poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu jakim jest suszarnia SD ESR PLUS opartego o innowacyjne rozwiązania technologiczno-procesowe. Projekt realizowany będzie w jednym z podobszarów należących do Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, a mianowicie PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, OBRÓBKA MATERIAŁÓW, dzięki czemu przyczyni się do realizacji podstawowych wskaźników wynikających z dokumentów strategicznych dla dolnośląskich przedsiębiorstw, zwłaszcza należących do sektora MŚP

Planowane efekty:

W wyniku realizacji inwestycji Wnioskodawca zamierza wprowadzić dwa rodzaje innowacyjności:

  • - innowacyjność procesową (technologiczną)
  • - rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne suszarni,
  • - innowacyjność produktową

ekologiczną i modułową kondensacyjną suszarnię SD ESR PLUS do materiałów sypkich z nadmuchowym piecem grzewczym opalanym suchą biomasą.

Wartość projektu: 5 368 827,00 zł
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 4 074 900,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 833 705,00 zł

Projekt współfinansowany w ramach Działania 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”; Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”; Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020