Fundusze Europejskie

PROJEKTY

1. Tytuł projektu:

"Wdrożenie do produkcji innowacyjnej, kondensacyjnej suszarni SD ESR PLUS do materiałów sypkich z nadmuchowym piecem grzewczym opalanym suchą biomasą." Numer projektu: RPDS.01.05.01-02-0014/16

Okres realizacji projektu: 01.02.2016 - 31.12.2017

Cel projektu:

Zasadniczym celem projektu jest wzrost konkurencyjności AG-Projekt na rynku, co zamierzamy osiągnąć poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu jakim jest suszarnia SD ESR PLUS opartego o innowacyjne rozwiązania technologiczno-procesowe. Projekt realizowany będzie w jednym z podobszarów należących do Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, a mianowicie PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, OBRÓBKA MATERIAŁÓW, dzięki czemu przyczyni się do realizacji podstawowych wskaźników wynikających z dokumentów strategicznych dla dolnośląskich przedsiębiorstw, zwłaszcza należących do sektora MŚP

Planowane efekty:

W wyniku realizacji inwestycji Wnioskodawca zamierza wprowadzić dwa rodzaje innowacyjności:
• innowacyjność procesową (technologiczną)
• rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne suszarni,
• innowacyjność produktową

ekologiczną i modułową kondensacyjną suszarnię SD ESR PLUS do materiałów sypkich z nadmuchowym piecem grzewczym opalanym suchą biomasą.

Wartość projektu: 5 368 827,00 zł
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 4 074 900,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 833 705,00 zł

Projekt współfinansowany w ramach Działania 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”; Poddziałanie 1.5.1 „Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny”; Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020

2. Tytuł projektu:

„Instalacja do wytwarzania energii z użyciem ogniw fotowoltaicznych o mocy 400kW na terenie gminy Kąty Wrocławskie”. Numer projektu: RPDS.03.01.00-02-0109/16

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 - 30.06.2017

Cel projektu:

Uruchomienie produkcji energii elektrycznej, pochodzącej z promieniowania słonecznego z podłączeniem nowo powstałej elektrowni fotowoltaicznej do sieci przesyłowej. Planowane efekty:

W wyniku realizacji inwestycji Wnioskodawca zamierza:
- wykorzystywać OZE do zaopatrywania przedsiębiorstwa w energię elektryczną,
- zwiększyć wykorzystanie OZE u Wnioskodawcy,
- zastąpić energię uzyskiwaną z sieci energetycznej w sposób tradycyjny na OZE,
- uzyskać dodatkowe źródło dochodu dzięki sprzedaży do sieci zbiorczej nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej,
- zwiększyć innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie OZE
- kształtować wizerunek przedsiębiorstwa, jako firmy przyjaznej środowisku.

https://multisun.pl/realizacja-pietrzykowice-415-kwp/

Wartość projektu: 2 295 180,00 zł
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 1 866 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 212 900,00 zł

Projekt współfinansowany w ramach Działania 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny”; Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej), polegającej na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.